AVG

Privacy policy
We garanderen dat we uw gegevens verwerken volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens en dat uw privacy goed is gewaarborgd.

“Ons primaire uitgangspunt is dat we met uw gegevens omgaan zoals we willen dat met onze gegevens wordt omgegaan.”

Wie zijn we?
WISE connect is gevestigd op de Valkenierstraat 86, 2694BP te ‘s-Gravenzande en is verantwoordelijk voor de verwerkingen van uw persoonsgegevens (Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG).

Van wie verzamelen wij persoonsgegevens?
Van sollicitanten, (potentiële) professionals of adviseurs, zzp-ers, medewerkers van leveranciers, deelnemers van klanten of andere personen.

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening, waaronder bemiddeling, uitzenden, detachering, payroll, werving & selectie, in- en doorleen, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, re-integratie, loopbaanbegeleiding en outplacement, advies, training en opleiding, onderzoek, planning en personeels- en salarisadministratie.

Waarom verzamelen we informatie?
De informatie verwerken we

– om de overeenkomst en/of gebruikersvoorwaarden die we met u zijn overeengekomen goed uit te kunnen voeren;

– om te voldoen aan een wettelijke verplichting;

– op grond van een gerechtvaardigd belang die in overeenstemming is met of voortvloeit uit de aangegeven doelen (waarom verwerken we persoonsgegevens), dit doen we op grond van een zorgvuldige beoordeling en belangenafweging.

Wanneer verzamelen we uw persoonsgegevens?
We verzamelen uw persoonsgegevens bijvoorbeeld wanneer:

– u uw gegevens invult of achterlaat op onze website;

– u op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening of om u een dienst te verlenen.

en als wij dit niet direct van u hebben gekregen;

– van social media, enkel indien wij een gerechtvaardigde reden hebben om te veronderstellen dat u geïnteresseerd zou zijn in werk. In dat geval zullen we u benaderen of u interesse heeft om u bij ons in te schrijven of op een andere manier gebruik wilt maken van onze dienstverlening. Heeft u geen interesse dan kunnen wij relevante gegevens van u verwerken om rekening te houden met uw wens niet door ons benaderd te worden;

– indien wij persoonlijke informatie ontvangen van door u opgegeven referentie contactpersonen;

– als klanten waar u bent aangeboden of waar u werkt of gewerkt heeft, persoonlijke informatie over u met ons delen of die u aanmeldt voor onze dienstverlening; indien dit onderdeel uitmaakt van of voortvloeit uit onze overeenkomst;

– van leveranciers in het kader van in- en doorleen, in dat geval hebben wij met de leverancier afgesproken dat deze u informeert en verwijst naar ons privacystatement.

Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens delen?
We kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan de volgende (categorieën) van ontvangers;

– opdrachtgevers waar we u voor kunnen stellen of waar u via ons aan het werk gaat of bent of die ons vragen onze dienstverlening in te zetten voor uw loopbaanbegeleiding, coaching, bemiddeling of outplacement. We bieden u nooit aan bij een opdrachtgever zonder uw toestemming.

– onderaannemers en leveranciers (zoals gegevensverwerkers) die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren. Deze ontvangers hebben alleen toegang tot de gegevens die zij nodig hebben om hun taken uit te voeren en zijn gebonden aan contractuele verplichtingen;

  1. Alleen WISE connect heeft inzage in de database met persoonsgegevens, andere partijen hebben geen enkele toegang.
  2. Wij gebruiken Carerix als CRM systeem. Dit is een SaaS oplossing (Software as a Service). Carerix is een Nederlands bedrijf met wie wij een verwerkers overeenkomst hebben gesloten.

– derden zoals dienstverleners die functies in onze opdracht uitvoeren (waaronder test-,opleidings-, en/of exameninstituten, externe consultants, partijen die klanttevredenheidsmetingen doen o.a. ten behoeve van keurmerken en certificeringen, zakenpartners en professionele adviseurs als advocaten, auditors, technische ondersteuningsfuncties en IT-consultants die onze systemen ontwikkelen en testen);

– individuen en organisaties die informatie over bijvoorbeeld uw referentie hebben of geschiktheid (zoals diploma’s) of die wij, op uw verzoek, gegevens verstrekken of die ons, op jouw verzoek, informatie verstrekken, zoals huidige, voormalige of beoogde werkgevers, opleiders, exameninstituten en uitzendbureaus;

– derden aan wie wij gegevens, met uw uitdrukkelijke toestemming, verstrekken of op uw verzoek gegevens delen in verband met dataportabiliteit;

– pensioenfonds, indien van toepassing;

– overheidsinstanties en andere instanties (zoals subsidie-aanvragers) indien wij van mening zijn dat we daartoe verplicht of gerechtigd zijn.

En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

Het delen van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, toestemming, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd in het hoofdstuk “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”

Uw rechten
U heeft het recht om een verzoek in te dienen voor;

– inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;

– rectificatie van uw persoonsgegevens;

– verwijdering van uw persoonsgegevens of beperking van verwerking: in bepaalde omstandigheden, tenzij wij een goede reden, zoals een wettelijke verplichting, hebben om de persoonsgegevens te verwerken of niet te verwijderen;

– beperking van of een bezwaar over de verwerking van de persoonsgegevens;

– overdracht van uw gegevens.

In geval van uw verzoek, ter bescherming van de persoonsgegevens, zullen wij uw identiteit moeten kunnen vaststellen.

Als het verwerken van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, heeft u ook het recht om uw toestemming op enig moment in te trekken. Het intrekken van uw toestemming is echter niet van invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking op basis van uw eerdere toestemming, voordat wij een dergelijke intrekking hebben ontvangen of in het geval verdere verwerking van diezelfde gegevens volgens een andere grondslag is voortgezet, zoals een overeenkomst of wettelijke verplichting van ons.

Hieronder de wijze waarop u uw toestemming kunt intrekken;
Cookies: U kunt via uw browser settings voorkomen dat cookies worden geplaatst maar ook kunt u te allen tijde uw cookie instellingen wijzigen of verwijderen van uw apparaat via de browser instellingen.
Overige gegevens en/of ontvangen nieuwsbrieven: u kunt via een mail naar info@wiseconnect.nl altijd aangeven dat u eerder gegeven toestemmingen wilt intrekken c.q. wijzigen.

Overige vragen 
U kunt altijd een mail sturen naar info@wiseconnect.nl indien u andere vragen heeft.

We denken dat we op deze manier zorgvuldig omgaan met uw gegevens, maar zijn ook benieuwd naar hoe u hier tegenaan kijkt en hoe we mogelijk nog beter kunnen doen. De makkelijkste manier om te reageren is te vinden via info@wiseconnect.nl.

‘s-Gravenzande, 16 april 2019